Partijas „Kuldīgas novadam” priekšvēlēšanu programma 2017.gada pašvaldību vēlēšanās

“Kuldīgas novadam” programma ir pašvaldības rokasgrāmata nākamajiem četriem gadiem. Tā ir turpinājums visiem līdz šim paveiktajiem darbiem.

Atskaiti par 2017. gada priekšvēlēšanu programmas izpildi skatīt šeit.

Darbs

Uzņēmējdarbības atbalstam atjaunosim Jelgavas, Graudu, Dārzniecības, Meistaru, Ēdoles, Zaļo ielu un citas, sakārtojot arī ūdensapgādi, kanalizāciju un apgaismojumu. Katrā pagastā atjaunosim zemniekiem un lauku uzņēmējiem nozīmīgus ceļu posmus 32 km kopgarumā, no tiem asfaltēsim 3 km. Atbalstīsim sociālo un radošo uzņēmējdarbību, konkursa kārtībā līdzfinansēsim tās uzsākšanu. Attīstīsim tūrismu, kas turpinās radīt darba vietas.

Ģimene, bērni un jaunieši

Katram mazulim būs vieta bērnudārzā, rotaļu grupā vai pašvaldības apmaksāta auklīte. Sākumskola būs iespējami tuvu skolēna dzīvesvietai. Katrs skolēns, bērnudārzu un rotaļu grupu audzēknis saņems brīvpusdienas. Veidosim mūsdienīgu mācību vidi pilsētas skolās un modernizēsim Centra vidusskolas stadionu ar ES fondu investīcijām. Turpināsim remontdarbus lauku skolās un rotaļu grupās: Vārmē, Kabilē, Ēdolē, Turlavā, Vilgālē, Laidos, Rendā, Deksnē, Snēpelē un Pelču speciālajā internātskolā. Rīkosim bērniem un jauniešiem vismaz 60 vasaras nometnes. 200 jauniešiem organizēsim darba prakses pie uzņēmējiem. Atbalstīsim Tehnikuma Tehnoloģiju centra izbūvi vecās slimnīcas teritorijā. Attīstīsim jauniešu centrus Kuldīgā un pagastos, rekonstruēsim Bērnu un jauniešu centra ēku. Atbalstīsim mūžizglītību un augstskolu filiāles Kuldīgā.

Dzīvesvide

Veidosim dzīvei un dabai draudzīgu vidi: Rumbas pagastā būvēsim gājēju tiltu pāri Riežupei, Vilgāles ezerā – laipu, Īvandē – āra trenažierus, Kuldīgā – skatu torni ar trošu ceļu pāri Ventai, pastaigu takām un veloceliņiem. Kuldīgas vecpilsētā atjaunosim Skolas, Pasta, L. Paegles ielu, stāvlaukumu Jelgavas ielā un biedrības “Rumbiņa” pagalmu. Asfaltēsim 8 grants seguma ielas Kuldīgā. Būvēsim jaunu katlu māju Priedainē, siltumtīklus pilsētā un pagastos. Ieviesīsim “gudrās” ciemu un pilsētas apgaismojuma sistēmas. Turpināsim sakārtot ūdenssaimniecību: attīrīšanas iekārtas Kabilē, ūdensvadu Rendā un citviet. Veicināsim atkritumu šķirošanu. Plānveidīgi turpināsim graustu likvidāciju pilsētā un laukos, īpašu uzmanību pievērsīsim bijušās rūpnīcas “Vulkāns” teritorijai.

Labklājība un drošība

Peldbaseinā būs atlaides ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Katru gadu 5 – 10 jaunajiem speciālistiem piedāvāsim dzīvokļus. Plānosim sociālās mājas būvniecību. Godināsim seniorus dzīves un kāzu jubilejās, līdzfinansēsim braukšanu sabiedriskajā transportā no 70 gadiem. Kuldīgas slimnīcā paplašināsim ambulatoros, attīstīsim rehabilitācijas un pansionāta pakalpojumus. Rīkosim 4 veselības dienas gadā. Pagastos līdzfinansēsim veselības grupu nodarbības. Pilnveidosim videonovērošanu pilsētā un pagastu centros. Palielināsim policistu klātbūtni publiskos pasākumos.

Iedzīvotāju iniciatīvas

Konkursā “Darīsim paši” palielināsim viena projekta līdzfinansējumu līdz 1000 eiro. Pateiksimies iedzīvotājiem par labi padarītu darbu, sakoptām mājām, sētām un dārziem. Paplašināsim atbalstu biedrībām, tai skaitā līdzfinansējot ES projektus. Turpināsim līdzfinansēt daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanu, vecpilsētas ēku un kultūras pieminekļu restaurāciju. Aktīvāk iesaistīsim iedzīvotājus sabiedriskās līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesos.

Kultūra

Izveidosim Kuldīgas radošo mākslas kvartālu vecās slimnīcas teritorijā. Atjaunosim Kuldīgas kultūras centra ēku un būvēsim piebūvi pašdarbības kolektīviem. Sakārtosim pilsētas estrādes ēku. Atjaunosim un saglabāsim kultūrvēsturisko mantojumu pagastos: suitu pūralādi Basos, ķoniņu sētu Turlavā, Padures klēti, Laidu un Pelču pili, vēsturiskās kapsētas. Bibliotēkās turpināsim ieviest viedās tehnoloģijas un mūsdienīgus pakalpojumus iedzīvotājiem. Palielināsim atbalstu pasākumiem, kas kļuvuši par mūsu novada vizītkarti: Pilsētas svētkiem, Mašīntalkai Padurē, Leģendu naktij Pelčos un Padurē, Teātra festivālam un citiem. Sagaidīsim Latvijas simtgadi ar pieminekli brīvības cīnītājiem Kuldīgā.

Gods kalpot Kuldīgas novadam!