Atskaiti par 2013.gada priekšvēlēšanu programmas izpildi skatīt šeit.

Partijas „Kuldīgas novadam” priekšvēlēšanu programma 2013.gada pašvaldību vēlēšanās

Mēs uzņemamies atbildību par to, kāds būs novads. Solām būt patiesi, godīgi, radoši un strādāt no sirds, lai ikviens mūsu novadnieks, no mazuļa līdz sirmgalvim, justos labi savā novadā –

Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes pagastos un Kuldīgas pilsētā.

DARBS

Sekmēsim ES fondu un cita finansējuma piesaisti projektiem, kas rada darbavietas.

Piesaistīsim investorus Kuldīgas novadam, piedāvājot piemērotus objektus un teritorijas.

Sakārtosim ražošanas attīstībai nozīmīgus ceļus pagastos, Jelgavas, Graudu, Dārzniecības un citas ielas Kuldīgā.

Veicināsim iedzīvotāju, īpaši jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, nodrošināsim konsultācijas zemniekiem un uzņēmējiem finansējuma piesaistē.

Attīstīsim tūrismu, kas nodrošinās viesu piesaisti un jaunu darbavietu rašanos.

Dosim darbu mūsu iedzīvotājiem, būvējot pilsētā un pagastos.

Sekmēsim sabiedriskā transporta, interneta un mobilo sakaru pieejamību.

ĢIMENE

Ikvienam novada mazulim būs vieta bērnudārzā vai rotaļu grupā.

Katru gadu arvien vairāk skolēnu saņems brīvpusdienas.

Vasarās bērniem būs nometnes, jauniešiem – darba prakses pie uzņēmējiem un zemniekiem.

Būs jauni bērnu rotaļu laukumi, pastaigu takas, veloceliņi, slēpotāju trases, atpūtas vietas, slidotava ar inventāra nomu, velonovietnes pie skolām.

DZĪVESVIDE

Vecpilsētā sakārtosim Rātslaukumu, Alekšupītes tiltiņus, Baznīcas, Pasta un Skolas ielas, palīdzēsim iedzīvotājiem atjaunot senās ēkas.

Rūpēsimies par novada ceļu uzturēšanu, lai lauku iedzīvotājiem būtu ērti sasniedzami pakalpojumi.

Labiekārtosim pagastu centrus, Pilsētas estrādes, 1905. gada un Pārventas parku.

Plānveidīgi sakārtosim ielas un pagalmus pilsētas dzīvojamos rajonos, būvēsim ietves un grāvjus Putnudārzā un Pārventā, uzlabosim apgaismojumu pilsētā un ciemos.

Rūpēsimies, lai daudzdzīvokļu mājām būtu labi apsaimniekotāji, kas gādā, lai mājokļi būtu ērti, silti un ekonomiski.

Uzlabosim ūdens un kanalizācijas tīklus, atkritumu apsaimniekošanu pagastos un pilsētā.

Sekmēsim nekopto teritoriju, īpaši vecās slimnīcas ēku sakārtošanu.

LABKLĀJĪBA UN DROŠĪBA

Saglabāsim esošos un ieviesīsim jaunus sociālos pakalpojumus, ikviens varēs saņemt sociālo palīdzību savā pagastā vai pilsētā.

Kuldīgā būs mūsdienīga slimnīca, kur varēs saņemt arī rehabilitācijas pakalpojumus.

Atbalstīsim iedzīvotāju un biedrību iniciatīvas.

Gādāsim, lai senioriem būtu iespēja pavadīt pilnvērtīgas vecumdienas. Novadā būs mājīgs un ērts pansionāts.

Uzlabosim sabiedrisko drošību un kārtību, paplašinot videonovērošanu un nodrošinot pašvaldības policistu klātbūtni pilsētā un ciemos.

IZGLĪTĪBA

Sekmēsim kvalitatīvas izglītības ieguvi, skolotāju profesionālo pilnveidi un jaunu pedagogu piesaisti.

Siltināsim Kuldīgas pamatskolu, Mākslas un humanitāro zinību vidusskolu un citas skolas, rūpēsimies par mūsdienīgu un radošu vidi novada skolās.

Turpināsim aprīkot skolas ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem. Nodrošināsim labiekārtotas telpas tehniskai jaunradei.

Gādāsim, lai lauku jauniešiem būtu mājīgs internāts Kuldīgā.

Atbalstīsim arodskolas izaugsmi. Attīstīsim augstākās un mūžizglītības iespējas novadā.

KULTŪRA

Rūpēsimies par unikālo Kuldīgas vecpilsētu Ventas senlejā. Turpināsim Īvandes muižas, Laidu un Pelču pils izpēti un restaurāciju.

Restaurēsim Kuldīgas novada muzeju un veidosim jaunas ekspozīcijas. Rekonstruēsim mūzikas skolu.

Atbalstīsim tradicionālos un radīsim jaunus kultūras pasākumus. Būs pilsētas un pagastu svētki, viesosies profesionālie mākslinieki, un koncertēs mūsu pašdarbības kolektīvi.

Veidosim bibliotēkas par tikšanās un diskusiju vietu visu paaudžu cilvēkiem.

SPORTS

Rekonstruēsim Sporta skolas ēku Kalna ielā un uzbūvēsim peldbaseinu.

Sekmēsim veselīgu dzīvesveidu, rīkosim Veselības, Velodienu un tautas sporta pasākumus.

Izveidosim Olimpisko centru, kas organizēs augsta līmeņa sacensības, piesaistīs mūsu sporta bāzēm Latvijas izlases sportistus.

Atjaunosim A.Grundmaņa stadionu. Iegādāsim inventāru novada sporta bāzēm.

PĀRVALDĪBA

Novada dome kalpos iedzīvotājiem, tās darbība būs atklāta un lietišķa. Pašvaldības iestādes un uzņēmumi nodrošinās kvalitatīvus pakalpojumus.

Uzklausīsim un iesaistīsim iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, tai skaitā e-vidē.

Pateiksim paldies ikvienam, kas ar savu darbu būs darījis mūsu novadu labāku.

Tikai kopā strādājot, mēs varam veidot novadu par vietu, kurā vēlēsies dzīvot mūsu bērni un kuru droši varēsim saukt par savām mājām.

Gods kalpot Kuldīgas novadam!