Programma

Partijas „Kuldīgas novadam” priekšvēlēšanu programma 2017.gada pašvaldību vēlēšanās

“Kuldīgas novadam” programma ir pašvaldības rokasgrāmata nākamajiem četriem gadiem. Tā ir turpinājums visiem līdz šim paveiktajiem darbiem.

Darbs

Uzņēmējdarbības atbalstam atjaunosim Jelgavas, Graudu, Dārzniecības, Meistaru, Ēdoles, Zaļo ielu un citas, sakārtojot arī ūdensapgādi, kanalizāciju un apgaismojumu. Katrā pagastā atjaunosim zemniekiem un lauku uzņēmējiem nozīmīgus ceļu posmus 32 km kopgarumā, no tiem asfaltēsim 3 km. Atbalstīsim sociālo un radošo uzņēmējdarbību, konkursa kārtībā līdzfinansēsim tās uzsākšanu. Attīstīsim tūrismu, kas turpinās radīt darba vietas.

Ģimene, bērni un jaunieši

Katram mazulim būs vieta bērnudārzā, rotaļu grupā vai pašvaldības apmaksāta auklīte. Sākumskola būs iespējami tuvu skolēna dzīvesvietai. Katrs skolēns, bērnudārzu un rotaļu grupu audzēknis saņems brīvpusdienas. Veidosim mūsdienīgu mācību vidi pilsētas skolās un modernizēsim Centra vidusskolas stadionu ar ES fondu investīcijām. Turpināsim remontdarbus lauku skolās un rotaļu grupās: Vārmē, Kabilē, Ēdolē, Turlavā, Vilgālē, Laidos, Rendā, Deksnē, Snēpelē un Pelču speciālajā internātskolā. Rīkosim bērniem un jauniešiem vismaz 60 vasaras nometnes. 200 jauniešiem organizēsim darba prakses pie uzņēmējiem. Atbalstīsim Tehnikuma Tehnoloģiju centra izbūvi vecās slimnīcas teritorijā. Attīstīsim jauniešu centrus Kuldīgā un pagastos, rekonstruēsim Bērnu un jauniešu centra ēku. Atbalstīsim mūžizglītību un augstskolu filiāles Kuldīgā.

Dzīvesvide

Veidosim dzīvei un dabai draudzīgu vidi: Rumbas pagastā būvēsim gājēju tiltu pāri Riežupei, Vilgāles ezerā – laipu, Īvandē – āra trenažierus, Kuldīgā – skatu torni ar trošu ceļu pāri Ventai, pastaigu takām un veloceliņiem. Kuldīgas vecpilsētā atjaunosim Skolas, Pasta, L. Paegles ielu, stāvlaukumu Jelgavas ielā un biedrības “Rumbiņa” pagalmu. Asfaltēsim 8 grants seguma ielas Kuldīgā. Būvēsim jaunu katlu māju Priedainē, siltumtīklus pilsētā un pagastos. Ieviesīsim “gudrās” ciemu un pilsētas apgaismojuma sistēmas. Turpināsim sakārtot ūdenssaimniecību: attīrīšanas iekārtas Kabilē, ūdensvadu Rendā un citviet. Veicināsim atkritumu šķirošanu. Plānveidīgi turpināsim graustu likvidāciju pilsētā un laukos, īpašu uzmanību pievērsīsim bijušās rūpnīcas “Vulkāns” teritorijai.

Labklājība un drošība

Peldbaseinā būs atlaides ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Katru gadu 5 – 10 jaunajiem speciālistiem piedāvāsim dzīvokļus. Plānosim sociālās mājas būvniecību. Godināsim seniorus dzīves un kāzu jubilejās, līdzfinansēsim braukšanu sabiedriskajā transportā no 70 gadiem. Kuldīgas slimnīcā paplašināsim ambulatoros, attīstīsim rehabilitācijas un pansionāta pakalpojumus. Rīkosim 4 veselības dienas gadā. Pagastos līdzfinansēsim veselības grupu nodarbības. Pilnveidosim videonovērošanu pilsētā un pagastu centros. Palielināsim policistu klātbūtni publiskos pasākumos.

Iedzīvotāju iniciatīvas

Konkursā “Darīsim paši” palielināsim viena projekta līdzfinansējumu līdz 1000 eiro. Pateiksimies iedzīvotājiem par labi padarītu darbu, sakoptām mājām, sētām un dārziem. Paplašināsim atbalstu biedrībām, tai skaitā līdzfinansējot ES projektus. Turpināsim līdzfinansēt daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanu, vecpilsētas ēku un kultūras pieminekļu restaurāciju. Aktīvāk iesaistīsim iedzīvotājus sabiedriskās līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesos.

Kultūra

Izveidosim Kuldīgas radošo mākslas kvartālu vecās slimnīcas teritorijā. Atjaunosim Kuldīgas kultūras centra ēku un būvēsim piebūvi pašdarbības kolektīviem. Sakārtosim pilsētas estrādes ēku. Atjaunosim un saglabāsim kultūrvēsturisko mantojumu pagastos: suitu pūralādi Basos, ķoniņu sētu Turlavā, Padures klēti, Laidu un Pelču pili, vēsturiskās kapsētas. Bibliotēkās turpināsim ieviest viedās tehnoloģijas un mūsdienīgus pakalpojumus iedzīvotājiem. Palielināsim atbalstu pasākumiem, kas kļuvuši par mūsu novada vizītkarti: Pilsētas svētkiem, Mašīntalkai Padurē, Leģendu naktij Pelčos un Padurē, Teātra festivālam un citiem. Sagaidīsim Latvijas simtgadi ar pieminekli brīvības cīnītājiem Kuldīgā.

Gods kalpot Kuldīgas novadam!

 


Partijas „Kuldīgas novadam” priekšvēlēšanu programma 2013.gada pašvaldību vēlēšanās

 

Mēs uzņemamies atbildību par to, kāds būs novads. Solām būt patiesi, godīgi, radoši un strādāt no sirds, lai ikviens mūsu novadnieks, no mazuļa līdz sirmgalvim, justos labi savā novadā –

Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes pagastos un Kuldīgas pilsētā.


DARBS

Sekmēsim ES fondu un cita finansējuma piesaisti projektiem, kas rada darbavietas.

Piesaistīsim investorus Kuldīgas novadam, piedāvājot piemērotus objektus un teritorijas.

Sakārtosim ražošanas attīstībai nozīmīgus ceļus pagastos, Jelgavas, Graudu, Dārzniecības un citas ielas Kuldīgā.

Veicināsim iedzīvotāju, īpaši jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, nodrošināsim konsultācijas zemniekiem un uzņēmējiem finansējuma piesaistē.

Attīstīsim tūrismu, kas nodrošinās viesu piesaisti un jaunu darbavietu rašanos.

Dosim darbu mūsu iedzīvotājiem, būvējot pilsētā un pagastos.

Sekmēsim sabiedriskā transporta, interneta un mobilo sakaru pieejamību.

 

ĢIMENE

Ikvienam novada mazulim būs vieta bērnudārzā vai rotaļu grupā.

Katru gadu arvien vairāk skolēnu saņems brīvpusdienas.

Vasarās bērniem būs nometnes, jauniešiem – darba prakses pie uzņēmējiem un zemniekiem.

Būs jauni bērnu rotaļu laukumi, pastaigu takas, veloceliņi, slēpotāju trases, atpūtas vietas, slidotava ar inventāra nomu, velonovietnes pie skolām.

 

DZĪVESVIDE

Vecpilsētā sakārtosim Rātslaukumu, Alekšupītes tiltiņus, Baznīcas, Pasta un Skolas ielas, palīdzēsim iedzīvotājiem atjaunot senās ēkas.

Rūpēsimies par novada ceļu uzturēšanu, lai lauku iedzīvotājiem būtu ērti sasniedzami pakalpojumi.

Labiekārtosim pagastu centrus, Pilsētas estrādes, 1905. gada un Pārventas parku.

Plānveidīgi sakārtosim ielas un pagalmus pilsētas dzīvojamos rajonos, būvēsim ietves un grāvjus Putnudārzā un Pārventā, uzlabosim apgaismojumu pilsētā un ciemos.

Rūpēsimies, lai daudzdzīvokļu mājām būtu labi apsaimniekotāji, kas gādā, lai mājokļi būtu ērti, silti un ekonomiski.

Uzlabosim ūdens un kanalizācijas tīklus, atkritumu apsaimniekošanu pagastos un pilsētā.

Sekmēsim nekopto teritoriju, īpaši vecās slimnīcas ēku sakārtošanu.

 

LABKLĀJĪBA UN DROŠĪBA

Saglabāsim esošos un ieviesīsim jaunus sociālos pakalpojumus, ikviens varēs saņemt sociālo palīdzību savā pagastā vai pilsētā.

Kuldīgā būs mūsdienīga slimnīca, kur varēs saņemt arī rehabilitācijas pakalpojumus.

Atbalstīsim iedzīvotāju un biedrību iniciatīvas.

Gādāsim, lai senioriem būtu iespēja pavadīt pilnvērtīgas vecumdienas. Novadā būs mājīgs un ērts pansionāts.

Uzlabosim sabiedrisko drošību un kārtību, paplašinot videonovērošanu un nodrošinot pašvaldības policistu klātbūtni pilsētā un ciemos.

 

IZGLĪTĪBA

Sekmēsim kvalitatīvas izglītības ieguvi, skolotāju profesionālo pilnveidi un jaunu pedagogu piesaisti.

Siltināsim Kuldīgas pamatskolu, Mākslas un humanitāro zinību vidusskolu un citas skolas, rūpēsimies par mūsdienīgu un radošu vidi novada skolās.

Turpināsim aprīkot skolas ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem. Nodrošināsim labiekārtotas telpas tehniskai jaunradei.

Gādāsim, lai lauku jauniešiem būtu mājīgs internāts Kuldīgā.

Atbalstīsim arodskolas izaugsmi. Attīstīsim augstākās un mūžizglītības iespējas novadā.

 

KULTŪRA

Rūpēsimies par unikālo Kuldīgas vecpilsētu Ventas senlejā. Turpināsim Īvandes muižas, Laidu un Pelču pils izpēti un restaurāciju.

Restaurēsim Kuldīgas novada muzeju un veidosim jaunas ekspozīcijas. Rekonstruēsim mūzikas skolu.

Atbalstīsim tradicionālos un radīsim jaunus kultūras pasākumus. Būs pilsētas un pagastu svētki, viesosies profesionālie mākslinieki, un koncertēs mūsu pašdarbības kolektīvi.

Veidosim bibliotēkas par tikšanās un diskusiju vietu visu paaudžu cilvēkiem.

 

SPORTS

Rekonstruēsim Sporta skolas ēku Kalna ielā un uzbūvēsim peldbaseinu.

Sekmēsim veselīgu dzīvesveidu, rīkosim Veselības, Velodienu un tautas sporta pasākumus.

Izveidosim Olimpisko centru, kas organizēs augsta līmeņa sacensības, piesaistīs mūsu sporta bāzēm Latvijas izlases sportistus.

Atjaunosim A.Grundmaņa stadionu. Iegādāsim inventāru novada sporta bāzēm.

 

PĀRVALDĪBA

Novada dome kalpos iedzīvotājiem, tās darbība būs atklāta un lietišķa. Pašvaldības iestādes un uzņēmumi nodrošinās kvalitatīvus pakalpojumus.

Uzklausīsim un iesaistīsim iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, tai skaitā e-vidē.

Pateiksim paldies ikvienam, kas ar savu darbu būs darījis mūsu novadu labāku.

Tikai kopā strādājot, mēs varam veidot novadu par vietu, kurā vēlēsies dzīvot mūsu bērni un kuru droši varēsim saukt par savām mājām.

Gods kalpot Kuldīgas novadam!

 

PARTIJAS DARBĪBAS MĒRĶIS:

Veicināt Kuldīgas novada attīstību, paaugstināt iedzīvotāju labklājību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi tagad dzīvojošām un nākamām paaudzēm, saglabājot latviskumu, kultūrvēsturiskās un dabas vērtības.

 

PARTIJAS PAMATVĒRTĪBAS

  • Cilvēks un ģimene. Radoši, izglītoti, kulturāli, strādīgi, sabiedriski aktīvi un veseli cilvēki, kas spēku rod saskanīgā ģimenē.
  • Darbs. Rūpes par darba iespējām, uzņēmējdarbības veicināšanu, investīciju piesaisti un novada uzplaukumu.
  • Droša, sakārtota un harmoniska dzīves vide.

 

PARTIJAS DARBĪBAS PAMATPRINCIPI:

  • Ilgtspēja: nodrošinot dzīves kvalitāti esošajai un nākamajām paaudzēm.
  • Patriotisms: veidot piederības apziņu un lepnumu par dzimto zemi un novadu.
  • Atklātība un iedzīvotāju iesaiste: pieņemsim lēmumus, ievērojot iedzīvotāju viedokli un nodrošinot publiskas diskusijas.
  • Profesionalitāte: lietpratīgi pieņemsim partijas lēmumus un izvērtēsim rīcību.
  • Līdzsvarotība: nodrošināsim pilsētas un lauku apvidu sabalansētu un savstarpēji papildinošu attīstību.

Detalizētu partijas programmu iespējams ielādēt šeit – KN_programma