Partijas priekšsēdētājas vietnieka Ģirta Vēvera atskaites ziņojums

Kopš partijas „Kuldīgas novadam” dibināšanas notikušas 9 paplašinātās valdes sēdes un 4 valdes sēdes: 2013. gada 14. janvārī, 21. janvārī, 11. februārī un 11. martā.
Paplašinātajās valdes sēdēs kopā piedalījušies 184 dalībnieki, vidēji 20 biedri katrā paplašinātajā valdes sēdē. Vairāk biedru ir piedalījušies paplašinātajās valdes sēdēs par kempinga vietu Kuldīgā, par Olimpiskā centra izveidi, kā par deputātu kandidātu pašvaldību vēlēšanām izvirzīšanu.

Paplašinātās valdes sēdes ir kļuvušas par lielisku padomdevēju Domes deputātiem gala lēmuma pieņemšanā. Pamatojoties uz valdes ierosinājumiem, pašvaldība sagatavoja investīciju projektus pilsētvides sakārtošanai: par Alekšupītes promenādes izveides atlikušām kārtām, Sporta skolas renovāciju un peldbaseina būvniecību, Jelgavas, Graudu ielas līdz Paegles ielai rekonstrukcija. Atbilstoši valdē lemtajam, Dome apstiprināja SIA „Kuldīgas ūdens” valdi, SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdi, SIA „Kuldīgas siltumtīkli” valdi, tika atbalstīta Olimpiskā centra izveide, investora piesaiste Kuldīgas slimnīcai, trošu ceļš pāri Ventas upei un citi jautājumi, kuri tika diskutēti valdē.
Vairākās valdes sēdēs ir notikušas diskusijas par Kuldīgas slimnīcas nākotni, par tās attīstības perspektīvām, iespējamo investora piesaisti, kā arī pašvaldības atbalstu Kuldīgas slimnīcai. Partijas valde ar lēmumu ir ieteikusi novada Domei finansiāli atbalstīt Kuldīgas slimnīcas galvojuma samaksu.
Valde ieteica risinājumus pašvaldībai, kā rīkoties ar Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāli, kuru nav iespējams pieņemt ekspluatācijā apstrīdētās būvatļaujas dēļ.
Valde aktīvi diskutēja par Kuldīgas novada budžeta prioritātēm 2013. gadā, un atbalstīja tās.
Valdes sēdēs tika runāts:
– par gatavošanos partijas sapulcei,
– par partijas sapulces norises gaitu un pienākumu sadali,
– par priekšvēlēšanu programmu,
– par deputātu kandidātiem,
– par nepieciešamajiem statūtu grozījumiem.

Lielākās diskusijas valdes sēdēs ir notikušas par partijas priekšvēlēšanu programmu un deputātu kandidātiem gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.
Paldies visiem, kuri iesūtīja priekšlikumus partijas priekšvēlēšanu programmai.
Kopumā partijas biedri bija iesūtījuši 44 deputātu kandidātus. Valdei bija jāpieņem gala lēmums, un tas nebija viegli, jo ikviens bija cienīgs kļūt par deputāta kandidātu. Galvenie kritēriji kandidātu izvēlē bija padarītie darbi, reputācija un atpazīstamība.
Noslēgumā vēlos pateikt visiem paldies par aktīvo dalību paplašinātajās valdes sēdēs, aicināt piedalīties tos, kuri nav bijuši, kā arī nākt ar ierosinājumiem, kādus jautājumus valdes sēdēs apspriest.
1.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Aicinu aktīvi piedalīties vēlēšanās un ņemt līdz pēc iespējas vairāk radus un draugus!
Kopā mums izdosies!