Kuldīgas novadam partijas statūti

PARTIJAS „KULDĪGAS NOVADAM”

 S   T   A   T   Ū   T   I

Pieņemti partijas dibināšanas

sapulcē 31.03.2012.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar:

partijas “KULDĪGAS NOVADAM” 16.03.2013. sapulces lēmumu

partijas “KULDĪGAS NOVADAM” 10.03.2017. sapulces lēmumu

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Partija „Kuldīgas novadam” (turpmāk tekstā – Partija) ir reģionāla politiska partija, kas apvieno biedrus kopīgam darbam partijas programmas īstenošanai. Partija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem, šiem statūtiem un programmu.

 1.Nosaukums

1.1. Partijas nosaukums ir „Kuldīgas novadam”. Partijas nosaukuma saīsinājums ir – KN.

 2.Simbolika

2.1. Partijai ir sava simbolika, ko veido grafiskā zīme (logo), kuras paraugs pievienots statūtu pielikumā.

 3.Darbības mērķis

3.1.Partijas darbības mērķis – veicināt Kuldīgas novada attīstību, paaugstināt iedzīvotāju labklājību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi tagad dzīvojošām un nākamām paaudzēm, saglabājot latviskumu, kultūrvēsturiskās vērtības un tīru dabu.

 4.Darbības uzdevumi

4.1. Partijas darbības uzdevumi:

4.1.1. veicināt sabalansētu novada attīstību;

4.1.2. nodrošināt demokrātisku, kompetentu un godīgu novada pārvaldi;

4.1.3. rūpēties par iedzīvotāju drošību un labklājību, aizstāvēt viņu intereses un tiesības;

4.1.4. aktīvi atbalstīt kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības iegūšanas iespējas;

4.1.5. iesaistīt politiskā darbībā cilvēkus, kuru mērķis ir Kuldīgas novada uzplaukums;

4.1.6. rūpēties par latviešu valodas un latvisko tradīciju izkopšanu;
4.1.7. veicināt uzņēmējdarbību;

4.1.8. stimulēt mūsdienīgas un kvalitatīvas infrastruktūras attīstību visā novadā;

4.1.9. panākt ciešāku sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;

4.1.10. aizstāvēt pašvaldību tiesību, funkciju apjoma un budžeta palielināšanu, kā arī valsts pārvaldes, ES fondu un valsts budžeta līdzekļu sadales decentralizāciju.

5.Darbības metodes

5.1. Partijas mērķu un uzdevumu izpildei:

5.1.1. īstenot Partijas programmu;

5.1.2. izvirzīt deputātu kandidātus un piedalīties novada domes vēlēšanās;

5.1.3. ar ievēlēto deputātu un amatpersonu starpniecību realizēt Partijas mērķus;

5.1.4. paust Partijas uzskatus un idejas plašsaziņas līdzekļos, sabiedriskos pasākumos un tiešā saziņā ar iedzīvotājiem;

5.1.5. aktīvi sadarboties ar valsts, pašvaldību struktūrām un nevalstiskajām organizācijām.

 PARTIJAS BIEDRI

 6.Partijas biedri

6.1. Partijas biedri ir Partijas dibinātāji un statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem uzņemtās personas.

6.2. Par biedru var kļūt 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet kas uzturas Latvijas Republikā, kas apņemas ievērot šos statūtus un īstenot Partijas programmu.

6.3. Partijas darbā var piedalīties atbalstītāji – personas, kas nav biedri, bet aktīvi atbalsta Partijas programmu un darbību. Atbalstītājs var saņemt atbalstītāja apliecību.

 7.Biedra dalība partijā

7.1. Jaunus biedrus uzņem valde pēc kandidāta rakstiska iesnieguma un divu Partijas biedru rakstveida ieteikuma, kuru var sniegt Partijas dibinātāji vai biedri, kura biedra stāžs nav mazāks par gadu. Biedriem ir valdes apstiprināta noteikta parauga nozīmīte.

7.2. Ja personas uzņemšana Partijā netiek atbalstīta, viņam ir vēlreiz tiesība vērsties pie Partijas valdes ar iesniegumu, kuram pievienots ne mazāk kā četru biedru rakstveida ieteikums. Valde izskata iesniegumu pēc iesniedzēja uzklausīšanas.

7.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Partijas, par to rakstveidā informējot valdi.

7.4. Pēc valdes locekļa vai ne mazāk kā 10 biedru pamatota priekšlikuma var izslēgt biedru no Partijas, ja:

7.4.1. biedra rīcībā konstatēts rupjš statūtu pārkāpums;

7.4.2. viņš nodarījis būtisku kaitējumu Partijai;

7.4.3. Partijas biedrs ir pašvaldības deputāts un nepilda Partijas programmu un/vai balso pret Partijas pieņemtajiem lēmumiem;

7.4.4. vairāk nekā sešus mēnešus neattaisnoti nav maksājis biedru naudu.

7.5. Jautājumu par izslēgšanu valde izskata tuvākajā sēdē, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Viņa neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Izrakstu nosūta izslēgtajam Partijas biedram piecu dienu laikā. Lēmumu par izslēgšanu no Partijas var pārsūdzēt kopsapulcē.

 8.Biedra tiesības un pienākumi

8.1. Partijas biedram ir tiesības:

8.1.1. piedalīties Partijas lēmumu pieņemšanā statūtos noteiktajā kārtībā;

8.1.2. saņemt informāciju par Partijas darbību, kā arī brīvi paust savu viedokli;

8.1.3. piedalīties visos Partijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partijas darbības uzlabošanu;

8.1.4. statūtos noteiktajā kārtībā apstrīdēt Partijā pieņemtos lēmumus;

8.1.5. tikt ievēlētam Partijas amatos un vēlēt tos;

8.1.6. statūtos noteiktajā kārtībā lemt par Partijas kandidātiem pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī pretendēt uz iekļaušanu kandidātu sarakstos;

8.1.7. izstāties no Partijas;

8.1.8. uz laiku pārtraukt savu darbību Partijā, ja tas nav savienojams ar dienesta vai amata pienākumu pildīšanu.

8.2. Partijas biedram ir pienākumi:

8.2.1. ievērot Partijas statūtus, sekmēt tās programmas un lēmumu īstenošanu;

8.2.2. piedalīties Partijas darbā;

8.2.3. pildīt Partijas institūciju lēmumus un amatpersonu uzdevumus;

8.2.4. būt sabiedriski aktīvam un veicināt Kuldīgas novada attīstību;

8.2.5. noteiktā apmērā un laikā maksāt biedra naudu;

 9.Biedra nauda

9.1. Biedra pienākums ir reizi gadā maksāt biedra naudu: strādājošajiem ne mazāk par EUR 10,00 (desmit euro) par gadu, bet pensionāriem, studentiem un nestrādājošajiem – EUR 5,00 (pieci euro) par gadu.

9.2. Saņemot biedra rakstisku iesniegumu, valde var lemt par biedra naudas apmēra samazināšanu.

 PARTIJAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

 10.Partijas biedru sapulce

10.1. Partijas biedru sapulce (turpmāk tekstā – sapulce) ir Partijas augstākā lēmējinstitūcija.

10.2. Sapulci sasauc valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.

10.3. Ārkārtas sapulci sasauc pēc valdes, revīzijas komisijas vai ne mazāk kā 1/10 daļas biedru rakstiska pieprasījuma mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Ja valde noteiktajā termiņā sapulci nesasauc, biedri, kuri prasa tās sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību.

10.4. Valde paziņo par sapulces sasaukšanu, tās norises vietu, laiku un darba kārtību ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pirms sapulces. Paziņojums par ārkārtas sapulces sasaukšanu jāpublisko vismaz piecpadsmit dienas pirms sapulces.

10.5. Valde sagatavo izskatāmo jautājumu materiālus tā, lai sapulce noritētu lietišķi.

10.6. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Lēmums pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, izņemot lēmumus par Partijas darbības izbeigšanu un par Partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā vai darbībā, kam nepieciešamas divas trešdaļas klātesošo biedru balsu. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumu, kad vismaz 1/3 klātesošo biedru pieprasa aizklātu balsojumu.

10.7. Sapulci vada valdes priekšsēdētājs (turpmāk tekstā – priekšsēdētājs), ja biedri neievēl citu vadītāju. Sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

10.8. Vienīgi sapulces kompetencē ir:

10.8.1. apstiprināt Partijas statūtus un programmu, kā arī veikt grozījumus šajos dokumentos;

10.8.2. ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāju, valdes un revīzijas komisijas locekļus;

10.8.3. lemt par partijas darbības izbeigšanu vai reorganizāciju;

10.8.4. lemt par partijas piedalīšanos partiju apvienību dibināšanā vai darbībā;

10.8.5. pieņemt lēmumus, kas ietilpst valdes vai revīzijas komisijas kompetencē;

10.8.6. izvirza un apstiprina deputātu kandidātus pašvaldības vēlēšanām, lemj par biedru piedalīšanos citu partiju vēlēšanu sarakstos Saeimas un Eiroparlamenta vēlēšanās.

 11.Partijas sanāksme

11.1. Sapulces starplaikos darbojas Partijas sanāksme (turpmāk tekstā – sanāksme), kuru sasauc valde vai priekšsēdētājs pēc nepieciešamības.

11.2. Sanāksme ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk par piekto daļu Partijas biedru. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.

11.3. Sanāksme: izlemj Partijas darbības jautājumus, par kuriem nav pieņemts lēmums Partijas valdē, kā arī izlemj citus svarīgus Partijas darbības jautājumus.

 12.Valde

12.1. Partijas izpildinstitūcija ir valde, kas vada un pārstāv Partiju. Valdes darbu organizē un vada priekšsēdētājs.

12.2. Partijas valdi un priekšsēdētāju uz diviem gadiem ievēl sapulce. Amatpersonas ievēlētas, ja par tām nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem.

12.3. Valdes sastāvā ir priekšsēdētājs un 10 valdes locekļi.

12.4.Valdes sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots valdes loceklis ne retāk kā reizi mēnesī. Ārkārtas sēdes sasauc pēc priekšsēdētāja vai vismaz trīs valdes locekļu rakstveida pieprasījuma ne vēlāk kā 5 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

12.5. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

12.6. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā (tai skaitā – elektroniski) nobalso par lēmuma pieņemšanu.

12.7. Valdes sēdes Partijas biedriem ir atklātas, taču valde var atsevišķus jautājumus izlemt slēgtā sēdē.

12.8. Sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu. Protokolu paraksta priekšsēdētājs un protokolētājs.

12.9. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Partiju atsevišķi ir tiesības pārstāvēt priekšsēdētājam vai ne mazāk kā trīs valdes locekļiem kopā.

12.10. Valdes un revīzijas komisijas locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Partijai viņu vainas dēļ.

12.11. Valdes locekļi un priekšsēdētājs pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

12.12. Valde:

12.12.1. pārzina un vada Partijas lietas, nodrošina programmas īstenošanu un sapulču lēmumu izpildi;

12.12.2. vada Partijas stratēģijas un taktikas izstrādi;

12.12.3. gatavo Partijas statūtu un programmas grozījumu projektus;

12.12.4. lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu;

12.12.5. no valdes sastāva ievēl priekšsēdētāja vietnieku;

12.12.6. izstrādā Partijas priekšvēlēšanu programmu;

12.12.7. izslēgts

12.12.8. pilnvaro trīs personas, no kurām vienai ir tiesības iesniegt kandidātu sarakstu pašvaldību vēlēšanām un būt klāt vēlēšanu komisijas sēdēs;

12.12.9. nodrošina Partijas biedrus ar ziņām un dokumentiem, kas attiecas uz Partijas darbību;

12.12.10. apstiprina Partijas budžetu;

12.12.11. pārvalda Partijas mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, kopsapulces lēmumiem, organizē Partijas grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

12.12.12. sagatavo Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības projektus, kā arī izdod pilnvaras Partijas vārdā parakstīt saimnieciskos un finansiālos dokumentus;

12.12.13. organizē sapulces;

12.12.14. sagatavo ziņojumu sapulcei par Partijas politikas īstenošanu un programmā noteikto mērķu sasniegšanu;

12.12.15. ieceļ zvērinātu revidentu uz vienu gadu;

12.12.16. sniedz revīzijas komisijai un zvērinātam revidentam visas nepieciešamās ziņas un dokumentus

12.12.17. veic citus Partijas darbības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus.

12.13. Priekšsēdētāja tiesības un pienākumi:

12.13.1. Vada Partijas ikdienas darbu;

12.13.2. Sasauc un vada valdes sēdes;

12.13.3. Pārstāv Partiju atsevišķi;

12.13.4. pilnvaro Partijas biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai;

12.13.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv un izsaka Partijas viedokli plašsaziņas līdzekļos, paraksta Partijas dokumentus un lēmumus.

 13.Revīzijas komisija

13.1. Partijas saimniecisko darbību, kā arī finanšu piesaisti un izlietojumu pārrauga revīzijas komisija (turpmāk tekstā – RK).

13.2. RK trīs locekļu sastāvā uz diviem gadiem ievēl sapulce, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. RK no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.

13.3. RK locekļi nevar būt valdes locekļi.

13.4. RK Partijas finansiālo un saimniecisko darbību pārbauda ne retāk kā reizi gadā. Tā pēc saviem ieskatiem var veikt arī ārpuskārtas finanšu pārbaudes.

13.5. Par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem RK ziņo sapulcei.

13.6. Par pamanītajiem trūkumiem RK nekavējoties ziņo valdei.

13.7. RK sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no RK locekļiem. Sēdes vada priekšsēdētājs. Lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.

13.8. Partijas saimniecisko un finanšu darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents.

Atbilstoši politiskās partijas “KULDĪGAS NOVADAM” 31.03.2012. dibināšanas sapulces (protokols Nr.1) lēmumam, statūtus paraksta partijas “KULDĪGAS NOVADAM” valdes priekšsēdētāja un dibinātājs:

_________________________ Inga BĒRZIŅA, personas kods xxxxxx-xxxxx

_________________________ Agris KIMBORS, personas kods xxxxxx-xxxxx